top of page

Pedagogische beleidsplan en visie van De Vissertjes

beleidsplan veiligheid en gezondheid van kinderdag verblijf De Vissertjes


Tijdelijke maatregelingen covid-19 regels

Corona en kinderopvang.

Het is een vervelende tijd voor ons allemaal. Maar ook wij als kinderopvangorganisatie moeten en willen ons aan de maatregelen houden.

Hieronder brengen wij onze tijdelijke maatregelen onder de aandacht:

Bij brengen en halen van de kinderen graag tot aan de voordeur en de overdracht kort houden.

Om het iets makkelijker te maken werken wij met de beslisboom zoals hieronder afgebeeld. Zodat u ook kan zien of uw kindje wel of niet mag komen.

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag.

De beslisboom is ook van toepassing op de noodopvang.

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs tijdelijk dicht. Er is noodopvang voor bepaalde groepen kinderen op de kinderopvang en op school. Ouders wordt gevraagd de rekening door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. Door de sluiting hoeft u uw kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Alle ouders moeten er wel voor zorgen dat hun normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld hun contracturen of inkomen.

Noodopvang

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden altijd noodopvang aan voor:

kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;

kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Kinderopvang dicht

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten onder volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. De sluiting van de kinderopvang draagt hieraan bij.

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.

Als ouders twijfelen of hun kind naar de kinderopvang mag , is het verstandig te overleggen met de kinderopvangorganisatie.

Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine). Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar de opvang, zolang zij geen klachten hebben.

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Kinderen testen op coronavirus

Heeft uw kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of uw kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van uw kind en hoe erg de klachten zijn.

Protocol voor de kinderopvang .

Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Klachten uitvoering protocol op mijn kinderopvang

Bij klachten over de uitvoering van het protocol Kinderopvang kunnen ouders contact opnemen met de kinderopvangorganisatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin staat hoe zij klachten behandelen.

(Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunnen ouders ook bij de lokale GGD neerleggen. GGD's voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Soms is de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat komt onder andere omdat de tegemoetkoming is berekend met de maximale uurprijs. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang. Ook ouders met cruciale beroepen ontvangen een tegemoetkoming. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang.

De voorwaarden van de tegemoetkoming zijn verschillend voor 3 groepen ouders:

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang ( tot de maximum uurprijs zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. Dit geldt voor alle formele opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal (net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar ) de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Gegevens Belastingdienst controleren

Door de sluiting hoeft u uw kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om uw kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw normale gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract of uw inkomen verandert.

Factuur doorbetalen

U moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijgt u geen toeslag meer Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet betrekking op heeft het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.

Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu weer de kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming.

Doorbetalen kinderopvang als kind vanaf 16 december verplicht thuis is

Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.

Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?'

Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Kinderopvang doorbetalen

Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.

Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen in het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.

U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Doorbetalen opvang voor (flexibele) gastouderopvang

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen in portaal van de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u uw nieuwe inkomen doorgeven aan de Belastingdienst.

Sterke daling inkomen door coronacrisis of bijvoorbeeld geen inkomsten als zzp'er

Wanneer het inkomen wijzigt moeten ouders hun nieuwe inkomen doorgeven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Contract opzeggen kinderdagopvang

Ja dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft. Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.

Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:

In uw contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.

Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.

Geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag

Wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen

Wijzigingen die specifiek zijn op de sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Het is belangrijk om de gegevens actueel te houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor structurele aanpassingen in de uurprijs of gebruik van kinderopvang.

Regeling NOW en recht op kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van de NOW, behouden het recht op kinderopvangtoeslag.

Invloed gewerkte uren op hoogte kinderopvangtoeslag

Werkt u door het coronavirus minder uren? Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Hoop jullie voldoende hiermee te hebben ingelicht.

Groetjes Lavida en de Vissertjes:-)

bottom of page